K60 RGB PRO Mechanical Gaming Keyboard — CHERRY VIOLA — Black

129,99 € EUR

Dodaj do koszyka

K60 RGB PRO Mechanical Gaming Keyboard — CHERRY VIOLA — Black

Jednostka magazynowa CH-910D019-NA
K60 RGB PRO Mechanical Gaming Keyboard — CHERRY VIOLA — Black

129,99 € EUR

shipping Icon

Free Shipping on orders over €79. Exclusions apply.

Mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K60 RGB PRO imponuje zarówno stylem, jak i funkcjonalnością dzięki wytrzymałej konstrukcji ze szczotkowanego aluminium oraz mechanicznym przełącznikom CHERRY VIOLA, przez które prześwituje intensywne podświetlenie RGB poszczególnych klawiszy.

CORSAIR iCUE

Przełączniki klawiszy
Znajdź sprzedawcę

KLAWIATURY CORSAIR

K60 RGB PRO
KLAWIATURA GAMINGOWA

ZOSTAŃ WIRTUOZEM KAŻDEJ GRY

OBEJRZYJ WIDEO

PODŚWIETLENIE W TWOIM STYLU

Rozświetl biurko intensywnym podświetleniem RGB.

Programowanie przy użyciu CORSAIR iCUE
Sterowanie efektownym, dynamicznym oświetleniem RGB, programowanie zaawansowanych makr i pełna synchronizacja podświetlenia z kompatybilnymi produktami CORSAIR, w tym układem chłodzenia, wentylatorami oraz urządzeniami peryferyjnymi. Podczas korzystania z gier zintegrowanych z iCUE podświetlenie RGB dynamicznie reaguje na działania i zdarzenia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu gra staje się jeszcze bardziej wciągająca.

Dostępne są różne profile podświetlenia do wyboru.

  • Rain

  • Water Color

  • Visor

  • Color Pulse

  • Rainbow

Wyłącznie przełączniki CHERRY VIOLA

Mogąca się poszczycić kilkudziesięcioletnim doświadczeniem marka CHERRY jest preferowana przez graczy i profesjonalnych esportowców na całym świecie. Konstruowane i produkowane w Niemczech przełączniki klawiszy CHERRY wytrzymują wieloletnie granie, gwarantując niezawodność oraz konsekwentne wrażenia dotykowe podczas naciskania klawisza przez cały okres eksploatacji przełącznika.

PIĘKNO I MOC

Konstrukcja ze szczotkowanego, anodowanego na czarno aluminium prezentuje się elegancko i nowocześnie oraz sprawdza w boju przez wiele lat.

CORSAIR K60 RGB PRO Low Profile — konstrukcja ze szczotkowanego aluminium

GRAJ, JAK LUBISZ

Inteligentne sterowanie i nieograniczone możliwości

Oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia sterowanie efektownym, dynamicznym podświetleniem, programowanie zaawansowanych makr i pełną synchronizację oświetlenia systemu, w tym układu chłodzenia, wentylatorów i urządzeń peryferyjnych zgodnych z technologiami CORSAIR.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Keyboard Warranty
2 Year
Weight
0.88 kg
Lighting
RGB
Keyboard Layout
NA
USB Polling Rate
1,000Hz
Keyswitches
CHERRY® VIOLA
Matrix
104 Keys
Connectivity
Wired
Adjustable Height
Yes
Media Controls YN
Yes
Keyboard Type Size
K60
Keyboard Product Family
K60
Keyboard Rollover
Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
Form Factor
Full Size
Wired Connectivity
USB 3.0 or 3.1 Type-A
On-Board Memory
Yes
WIN Lock
FN Shortcut
Media Control
FN Shortcuts
Palm Rest
Not supported
Keyboard CUE Software
Supported in iCUE
Cable Type
Fixed
Keyboard Cable Material
Tangle-free rubber

Wáärráänty FÁQ

Höôw döô Ì mäàkèé äà wäàrräànty cläàîìm?

Prìîòõr tòõ sûùbmìîttìîng yòõûùr wåârråânty clåâìîm, wëè rëècòõmmëènd chëèckìîng thëè Còõrsåâìîr knòõwlëèdgëè båâsëè åât https://sûùppöôrt.cöôrsáàïír.cöôm/ fîîrst, whèërèë yõóûù cáán fîînd áánswèërs tõó cõómmõónly-ááskèëd qûùèëstîîõóns. Yõõùý càán àálsõõ rêëcêëïívêë trõõùýblêëshõõõõtïíng àássïístàáncêë by clïíckïíng Äsk âã Qùùèéstïìöón òör pròöcêêêêd wììth pròödýûct rêêplàäcêêmêênt by clììckììng Rêëqüüêëst ææn RMÄ.

Vâàlììd wâàrrâànty clâàììms shöóýüld béè pröócéèsséèd thröóýügh théè réètâàììléèr whéèréè théè ììtéèm wâàs pýürchâàséèd dýürììng théè fììrst thììrty (30) dâàys âàftéèr pýürchâàséè. Thïïs pëérïïóód måày våàry dëépëéndïïng óón whëérëé yóóýú pýúrchåàsëéd yóóýúr próódýúct; plëéåàsëé vëérïïfy thëé rëétýúrn póólïïcy wïïth thëé rëétåàïïlëér whëérëé yóóýú pýúrchåàsëéd yóóýúr próódýúct. Âny wàárràánty clàáìïms thàát càánnõöt béë prõöcéësséëd thrõöüýgh yõöüýr õörìïgìïnàál põöìïnt õöüýr püýrchàáséëd shõöüýld béë süýbmìïttéëd tõö Cõörsàáìïr àát https://sùýppôórt.côórsàåíïr.côóm/ 

Whâát âáréè Cöôrsâáìïrs réèplâácéèméènt öôptìïöôns?

Cóòrsäáìír óòfféërs théë fóòllóòwìíng Wäárräánty füúlfìíllméënt óòptìíóòns:

Ståãndåãrd Rèêplåãcèêmèênt:

Thrööüùgh Cöörsãâìírs Stãândãârd Rèéplãâcèémèént prööcèéss, Cöörsãâìír wìíll ìíssüùèé ãân ãâppröövèéd RMÃ nüùmbèér föör thèé rèétüùrn ãând rèéplãâcèémèént ööf yööüùr dèéfèéctìívèé pröödüùct(s). Öûûr Stãândãârd Rêéplãâcêémêént pröõcêéssìîng tìîmêé fröõm rêécêéìîpt öõf yöõûûr pröõdûûct(s) töõ thêé rêéplãâcêémêént pröõdûûct(s) shìîpmêént ìîs 1-3 bûûsìînêéss dãâys plûûs trãânsìît tìîmêé.

Êxprëèss Rëèplæâcëèmëènt:

Åt Còõrsåâîîr, wëè ûúndëèrståând thëè nëèëèd tòõ bëè ûúp åând rûúnnîîng åât åâll tîîmëès! Tôô míïníïmíïzéé dôôwn tíïméé, wéé ôôfféér àæn Éxprééss Rééplàæcééméént RMÀ prôôcééss. Thrõòùûgh thîïs prõòcééss Cõòrsåàîïr wîïll shîïp yõòùûr rééplåàcééméént prõòdùûct(s) prîïõòr tõò réécééîïvîïng yõòùûr dééfééctîïvéé prõòdùûct(s). Thïís prõòcèèss rèèqúýïírèès àá vàálïíd Crèèdïít Càárd whèèrèè àá hõòldïíng fèèèè wïíll bèè àápplïíèèd fõòr thèè cõòst õòf thèè prõòdúýct úýntïíl thèè rèètúýrnïíng prõòdúýct(s) àárèè rèècèèïívèèd by Cõòrsàáïír. Tôò àávôòîìd béèîìng füýlly chàárgéèd fôòr théè Ëxpréèss Réèplàácéèméènt prôòdüýct(s), théè déèféèctîìvéè prôòdüýct(s) müýst béè réècéèîìvéèd by Côòrsàáîìr wîìthîìn 10 büýsîìnéèss dàáys frôòm théè dàátéè yôòüýr Ëxpréèss Réèplàácéèméènt ôòrdéèr îìs shîìppéèd.

Ãccèèssõôry Prõôdûúct Rèèqûúèèst:

Ëxpéêríïéêncíïng åæ pröõbléêm wíïth åæ Cöõrsåæíïr Cöõmpöõnéênt Pröõdùüct? Mäàny öóf Cöórsäàïîr pröódýûcts häàvèé èéäàsy töó ïînstäàll rèépläàcèémèént äàccèéssöórïîèés whïîch wïîll rèésöólvèé thèé ïîssýûèé äànd prèévèént thèé nèéèéd töó rèétýûrn thèé èéntïîrèé pröódýûct föór rèépläàcèémèént.

Whèêrèê dôö Ì shììp my ììtèêms?

Côörsäãîîr ôöpëéräãtëés müûltîîplëé RMÁ rëécëéîîvîîng lôöcäãtîîôöns wôörldwîîdëé. Yóöúûr RMÅ cóönfïìrmàætïìóön wïìll spëêcïìfy thëê spëêcïìfïìc rëêtúûrn àæddrëêss yóöúû múûst úûsëê whëên sëêndïìng yóöúûr RMÅ pàæckàægëê. Thìîs wìîll béè yõöùýr ståândåârd réètùýrn lõöcåâtìîõön åând shõöùýld nõöt béè chåângéèd wìîthõöùýt prìîõör åâpprõövåâl frõöm Cõörsåâìîr. Âny pääckäägëës rëëcëëîïvëëd äät ään ýùnääýùthóörîïzëëd lóöcäätîïóön määy bëë rëëfýùsëëd äänd rëëtýùrnëëd tóö thëë sëëndëër äät thëë sëëndëërs ëëxpëënsëë.

Höôw töô fíïnd yöôùúr löôt cöôdèë

 

Lõôt cõôdëés fõôr Cõôrsàáïïr prõôdùücts càán gëénëéràálly bëé fõôùünd ïïn thëé fõôllõôw lõôcàátïïõôns. Föòr möòrèê spèêcîîfîîc îînföòrmäãtîîöòn, plèêäãsèê vîîèêw thèê Cöòrsäãîîr knöòwlèêdgèê bäãsèê Löòt Cöòdèê äãrtîîclèê föòr äã päãrtîîcýýläãr pröòdýýct sèêrîîèês.

Hèèåädsèèts: Thëê cóódëê îîs lóócàâtëêd óón thëê ëêàârcúüp's àârm.

Spéëáákéërs: Thêè còódêè îïs lòócâãtêèd òón thêè bâãck òóf thêè süübwòóòófêèr.

Cääsêè: Théë côódéë ìïs lôócáátéëd ôón théë bááck páánéël.

Cöóöólíïng: Théè cóódéè îìs lóócàâtéèd óón théè ràâdîìàâtóór.

Flàäsh: Thêé cóõdêé ïìs lóõcåàtêéd óõn thêé úûnïìt's påàckåàgïìng, nêéåàr ÜPC båàrcóõdêé.

SSD: Thêé còödêé ììs lòöcãátêéd òön thêé lãábêél òön tòöp òöf thêé SSD.

Míîcêé: Thèê còódèê ïïs lòócáàtèêd òón thèê láàbèêl táàpèêd nèêxt tòó thèê ÚSB còónnèêctòór.

Kêêybööåärd: Théè còödéè îïs lòöcâætéèd òön théè pâæckâægîïng néèâær théè ÙPC bâærcòödéè.

Méèmóóry: Thëê côödëê ïîs ôön thëê mëêmôöry môödûùlëê's lãábëêl.

PSÛ: Théê còòdéê íìs òòn théê PSÛ láåbéêl, néêxt tòò théê séêríìáål nýùmbéêr.

CORSAIR K60 RGB PRO Mechanical Gaming Keyboard
Quick start guide
Safety leaflet
Warranty card

BETTER TOGETHER