Mechaniczna klawiatura gamingowa K100 RGB — CHERRY MX Speed — Black

249,99 € EUR

Dodaj do koszyka

Jednostka magazynowa CH-912A014-NA
Mechaniczna klawiatura gamingowa K100 RGB — CHERRY MX Speed — Black

249,99 € EUR

shipping Icon

Free Shipping with Orders Over €79

Niemająca sobie równych mechaniczna klawiatura dla graczy CORSAIR K100 RGB ma zachwycającą aluminiową konstrukcję, indywidualne podświetlenie RGB klawiszy, zaawansowaną technologię CORSAIR AXON Hyper-Processing i przełączniki klawiszy CHERRY MX SPEED.

CORSAIR iCUE

Przełączniki klawiszy
Znajdź sprzedawcę
K100 RGB
MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA
ZERO KONKURENCJI

PODSTAWA
TWOJEGO
ZESTAWU

Klawiatura K100 RGB odznacza się starannym wykonaniem i trwałą aluminiową ramą, dynamicznym indywidualnym podświetleniem RGB klawiszy oraz 44-strefowym podświetleniem LightEdge z trzech stron.
PROFIL KOLORÓW
 • rain

 • WATERCOLOR (AKWARELA)

 • COLOR SHIFT (ZMIANA KOLORÓW)

 • RAINBOW WAVE UP (TĘCZOWA FALA DO GÓRY)

 • VISOR

Wydajność
POD KONTROLĄ AXON
Technologia CORSAIR AXON Hyper-Processing umożliwia pełne wykorzystanie możliwości najbardziej zaawansowanej klawiatury CORSAIR zapewniającej do czterech razy większą przepustowość przy hiperwysokiej częstotliwości raportowania i skanowania klawiszy do 4000 Hz i obsłudze 20-warstwowych wbudowanych efektów podświetlenia.
4 RAZY SZYBCIEJ
0,5 ms

KLAWIATURA CORSAIR
Z AXON

2 ms

WYCZYNOWE KLAWIATURY
GAMINGOWE

8 ms

INNE KLAWIATURY
GAMINGOWE

WYSŁANIE SYGNAŁU NACIŚNIĘCIA KLAWISZA DO KOMPUTERA (MS)
Przełączniki klawiszy
SZYBKIE I LINIOWE DZIAŁANIE
Dzięki niezwykle krótkiemu, zaledwie 1,2-milimetrowemu, dystansowi aktywacji przełączniki CHERRY MX SPEED umożliwiają błyskawiczną reakcję, dlatego idealnie sprawdzają się w grach.
POKRĘTŁO REGULACJI iCUE
PRZEJMIJ KONTROLĘ
Wygodne sterowanie podświetleniem, przełączanie multimediów i wykonywanie wielu innych czynności za pośrednictwem programowanego za pomocą oprogramowania iCUE wielofunkcyjnego pokrętła, które można dostosować pod kątem gier i aplikacji.
 • JASNOŚĆ

 • PRZEŁĄCZANIE APLIKACJI

 • POWIĘKSZENIE

 • PRZEŁĄCZANIE UTWORÓW

 • WYBÓR UTWORU

 • TRYBY NIESTANDARDOWE

JASNOŚĆ
PRZEŁĄCZANIE APLIKACJI
POWIĘKSZENIE
PRZEŁĄCZANIE UTWORÓW
WYBÓR UTWORU
TRYBY NIESTANDARDOWE
Kółko
UTWÓRZ WŁASNE PROFILE
Pamięć pozwala na przechowywanie do 200 profili z niestandardowymi makrami, ustawieniami i warstwami podświetlenia RGB.
KLAWISZE MAKRO
STEROWANIE ZA POMOCĄ MAKR
Zdobądź przewagę w grze dzięki sześciu dedykowanym przyciskom do obsługi makr, które są w pełni programowalne i obsługują złożone makra i mapowania klawiszy w oprogramowaniu iCUE, oraz specjalne polecenia streamingowe realizowane za pośrednictwem oprogramowania Elgato Stream Deck.
Kliknij tutaj, aby pobrać oprogramowanie Elgato Stream Deck
Charakterystyka
GRAJ, JAK LUBISZ
przód
tył
Zestaw formowanych w dwóch cyklach klawiszy z PBT
Precyzyjnie uformowane klawisze o standardowym układzie w dolnym rzędzie są odporne na wilgoć, ścieranie i wycieranie oraz mają grubość 1,5 mm.
SPECJALNE KLAWISZE DO MULTIMEDIÓW
Sterowanie multimediami i regulacja głośności nie muszą przeszkadzać w grze.
PRZELOTOWY PORT USB
Umożliwia wygodne podłączenie dodatkowego urządzenia USB, takiego jak mysz lub zestaw słuchawkowy.
8 MB WBUDOWANEJ PAMIĘCI
Pamięć pozwala na przechowywanie do 200 profili z niestandardowymi makrami, ustawieniami i warstwami podświetlenia RGB.
ODŁĄCZANA MAGNETYCZNA PODPÓRKA POD NADGARSTKI
Podpórka o miękkiej fakturze z amortyzacją z pianki zapamiętującej kształt bez problemu wsuwa się na swoje miejsce, zapewniając komfort
PROWADZENIE PRZEWODU
Kanały do prowadzenia przewodu pod spodem ułatwiają zachowanie porządku na blacie.
Zestaw formowanych w dwóch cyklach klawiszy z PBT
Precyzyjnie uformowane klawisze o standardowym układzie w dolnym rzędzie są odporne na wilgoć, ścieranie i wycieranie oraz mają grubość 1,5 mm.
SPECJALNE KLAWISZE DO MULTIMEDIÓW
Sterowanie multimediami i regulacja głośności nie muszą przeszkadzać w grze.
PRZELOTOWY PORT USB
Umożliwia wygodne podłączenie dodatkowego urządzenia USB, takiego jak mysz lub zestaw słuchawkowy.
8 MB WBUDOWANEJ PAMIĘCI
Pamięć pozwala na przechowywanie do 200 profili z niestandardowymi makrami, ustawieniami i warstwami podświetlenia RGB.
PROWADZENIE PRZEWODU
Kanały do prowadzenia przewodu pod spodem ułatwiają zachowanie porządku na blacie.
ODŁĄCZANA MAGNETYCZNA PODPÓRKA POD NADGARSTKI
Podpórka o miękkiej fakturze z amortyzacją z pianki zapamiętującej kształt bez problemu wsuwa się na swoje miejsce, zapewniając komfort
Keyboard Warranty
2 Year
Weight
1.293
Lighting
RGB
Keyboard Layout
NA
Macro Keys
6
USB Polling Rate
Up to 4,000Hz with AXON
Keyswitches
CHERRY® MX SPEED
USB Pass-Through Port
USB 2.0 Type-A
Matrix
110 Keys
Connectivity
Wired
Adjustable Height
Yes
Additional colored and textured keycaps
FPS / MOBA
Media Controls YN
Yes
Keyboard Type Size
K100
Keyboard Product Family
K100
Keyboard Rollover
Full Key (NKRO) with 100% Anti-Ghosting
Form Factor
Extended with macro keys
Wired Connectivity
2 x USB 3.0 or 3.1 Type-A
On-Board Memory
8MB
Number Onboard profiles
Up to 200 depending on complexity
WIN Lock
Dedicated Hotkey
Media Control
Dedicated Hotkeys, Volume Roller, iCUE Control Wheel
Palm Rest
Magnetic detachable, cushioned leatherette
Keyboard CUE Software
Supported in iCUE
Cable Type
Fixed
Intergated Touchpad
Wired
Keyboard Cable Material
Braided

Wâærrâænty FÂQ

Hòòw dòò Ì máàkëë áà wáàrráànty cláàïïm?

Prîïóõr tóõ sûýbmîïttîïng yóõûýr wàärràänty clàäîïm, wëê rëêcóõmmëênd chëêckîïng thëê Cóõrsàäîïr knóõwlëêdgëê bàäsëê àät https://süüppòórt.còórsäáíîr.còóm/ fïîrst, whëèrëè yôôûú cáãn fïînd áãnswëèrs tôô côômmôônly-áãskëèd qûúëèstïîôôns. Yòòúý cäán äálsòò rëècëèìïvëè tròòúýblëèshòòòòtìïng äássìïstäáncëè by clìïckìïng Ãsk áà Qýûêëstííöón óòr próòcèéèéd wìíth próòdýùct rèépláácèémèént by clìíckìíng Rééqûüéést ããn RMÂ.

Våålîïd wåårråånty clååîïms shòõûýld bëê pròõcëêssëêd thròõûýgh thëê rëêtååîïlëêr whëêrëê thëê îïtëêm wåås pûýrchååsëêd dûýrîïng thëê fîïrst thîïrty (30) dååys ååftëêr pûýrchååsëê. Thíîs pêëríîôõd mæáy væáry dêëpêëndíîng ôõn whêërêë yôõýú pýúrchæásêëd yôõýúr prôõdýúct; plêëæásêë vêëríîfy thêë rêëtýúrn pôõlíîcy wíîth thêë rêëtæáíîlêër whêërêë yôõýú pýúrchæásêëd yôõýúr prôõdýúct. Ãny wáårráånty cláåíìms tháåt cáånnõót bëè prõócëèssëèd thrõóúúgh yõóúúr õóríìgíìnáål põóíìnt õóúúr púúrcháåsëèd shõóúúld bëè súúbmíìttëèd tõó Cõórsáåíìr áåt https://süüppóõrt.cóõrsææîîr.cóõm/ 

Whããt ããréé Cóòrsããîírs rééplããcééméént óòptîíóòns?

Còõrsàäììr òõffëérs thëé fòõllòõwììng Wàärràänty fúúlfììllmëént òõptììòõns:

Stæândæârd Réèplæâcéèméènt:

Thróòúýgh Cóòrsàâïírs Stàândàârd Rêèplàâcêèmêènt próòcêèss, Cóòrsàâïír wïíll ïíssúýêè àân àâppróòvêèd RMÀ núýmbêèr fóòr thêè rêètúýrn àând rêèplàâcêèmêènt óòf yóòúýr dêèfêèctïívêè próòdúýct(s). Ôûür Stáændáærd Réèpláæcéèméènt prõôcéèssíìng tíìméè frõôm réècéèíìpt õôf yõôûür prõôdûüct(s) tõô théè réèpláæcéèméènt prõôdûüct(s) shíìpméènt íìs 1-3 bûüsíìnéèss dáæys plûüs tráænsíìt tíìméè.

Èxprëëss Rëëplâácëëmëënt:

Ât Cöórsââïîr, wëè ûûndëèrstâând thëè nëèëèd töó bëè ûûp âând rûûnnïîng âât ââll tïîmëès! Tóó mïïnïïmïïzéë dóówn tïïméë, wéë óófféër âån Ëxpréëss Réëplâåcéëméënt RMÃ próócéëss. Thròóúügh thîìs pròócéëss Còórsâåîìr wîìll shîìp yòóúür réëplâåcéëméënt pròódúüct(s) prîìòór tòó réëcéëîìvîìng yòóúür déëféëctîìvéë pròódúüct(s). Thìîs pròõcéèss réèqúüìîréès æå væålìîd Créèdìît Cæård whéèréè æå hòõldìîng féèéè wìîll béè æåpplìîéèd fòõr théè còõst òõf théè pròõdúüct úüntìîl théè réètúürnìîng pròõdúüct(s) æåréè réècéèìîvéèd by Còõrsæåìîr. Tòò àãvòòíìd bëêíìng füùlly chàãrgëêd fòòr thëê Éxprëêss Rëêplàãcëêmëênt pròòdüùct(s), thëê dëêfëêctíìvëê pròòdüùct(s) müùst bëê rëêcëêíìvëêd by Còòrsàãíìr wíìthíìn 10 büùsíìnëêss dàãys fròòm thëê dàãtëê yòòüùr Éxprëêss Rëêplàãcëêmëênt òòrdëêr íìs shíìppëêd.

Áccèêssòòry Pròòdúýct Rèêqúýèêst:

Èxpèèrïìèèncïìng æá pròóblèèm wïìth æá Còórsæáïìr Còómpòónèènt Pròódúûct? Mââny ôôf Côôrsââïìr prôôdûýcts hââvêé êéââsy tôô ïìnstââll rêéplââcêémêént ââccêéssôôrïìêés whïìch wïìll rêésôôlvêé thêé ïìssûýêé âând prêévêént thêé nêéêéd tôô rêétûýrn thêé êéntïìrêé prôôdûýct fôôr rêéplââcêémêént.

Whèérèé dôõ Î shìíp my ìítèéms?

Cóórsààíír óópêèrààtêès mùúltííplêè RMÀ rêècêèíívííng lóócààtííóóns wóórldwíídêè. Yóõüýr RMÁ cóõnfîírmååtîíóõn wîíll spêêcîífy thêê spêêcîífîíc rêêtüýrn ååddrêêss yóõüý müýst üýsêê whêên sêêndîíng yóõüýr RMÁ pååckåågêê. Thììs wììll bëé yòôüûr stæændæærd rëétüûrn lòôcæætììòôn æænd shòôüûld nòôt bëé chæængëéd wììthòôüût prììòôr ææppròôvææl fròôm Còôrsææììr. Åny pãäckãägéës réëcéëìîvéëd ãät ãän üûnãäüûthòörìîzéëd lòöcãätìîòön mãäy béë réëfüûséëd ãänd réëtüûrnéëd tòö théë séëndéër ãät théë séëndéërs éëxpéënséë.

Hòõw tòõ fíïnd yòõýùr lòõt còõdèè

 

Löót cöódéès föór Cöórsããîír pröódúúcts cããn géènéèrããlly béè föóúúnd îín théè föóllöów löócããtîíöóns. Fòôr mòôréê spéêcíìfíìc íìnfòôrmåætíìòôn, pléêåæséê víìéêw théê Còôrsåæíìr knòôwléêdgéê båæséê Lòôt Còôdéê åærtíìcléê fòôr åæ påærtíìcúülåær pròôdúüct séêríìéês.

Hêëæädsêëts: Thêê cõödêê íís lõöcããtêêd õön thêê êêããrcùúp's ããrm.

Spèéâákèérs: Thèë cöódèë ììs löócâætèëd öón thèë bâæck öóf thèë sýùbwöóöófèër.

Câäsèë: Théê côödéê îïs lôöcààtéêd ôön théê bààck pàànéêl.

Cõóõólíïng: Thëë cóõdëë ìîs lóõcââtëëd óõn thëë rââdìîââtóõr.

Fláásh: Théê cóödéê ïïs lóöcæætéêd óön théê ùünïït's pææckæægïïng, néêæær ÛPC bæærcóödéê.

SSD: Thêë cöõdêë ïìs löõcâátêëd öõn thêë lâábêël öõn töõp öõf thêë SSD.

Mîîcëê: Thëè côôdëè íìs lôôcãátëèd ôôn thëè lãábëèl tãápëèd nëèxt tôô thëè ÛSB côônnëèctôôr.

Kêèybõöáård: Thèé cõódèé íîs lõócàåtèéd õón thèé pàåckàågíîng nèéàår thèé ÛPC bàårcõódèé.

Mèëmõòry: Théê cõòdéê ììs õòn théê méêmõòry mõòdýûléê's læábéêl.

PSÙ: Théê còõdéê ìïs òõn théê PSÛ läàbéêl, néêxt tòõ théê séêrìïäàl nüýmbéêr.

K100 RGB Mechanical Gaming Keyboard
Detachable magnetic cushioned leatherette palm rest
FPS and MOBA keycap sets with keycap puller
Quick start guide
Safety leaflet
Warranty card

BETTER TOGETHER