Układ chłodzenia procesora z dwoma wentylatorami A500

99,90 € EUR

Dodaj do koszyka

Jednostka magazynowa CT-9010003-WW
Układ chłodzenia procesora z dwoma wentylatorami A500

99,90 € EUR

Obniż temperaturę procesora przy użyciu Wysokowydajnego układu chłodzenia procesora z dwoma wentylatorami CORSAIR A500 zawierającego cztery stykające się bezpośrednio z procesorem miedziane rurki cieplne oraz dwa wentylatory CORSAIR ML120.

 

UKŁADY CHŁODZĄCE POWIETRZEM CORSAIR

Wysokowydajny układ chłodzenia procesora z dwoma wentylatorami A500

ZBIJ TEMPERATURĘ

OBEJRZYJ WIDEO
 

Szybsze granie, renderowanie i kodowanie

Zbij temperaturę i wyciśnij najwyższą wydajność z procesora. CORSAIR A500 ma cztery miedziane rurki cieplne stykające się bezpośrednio z procesorem i odprowadzające od niego ciepło, dwa wentylatory z łożyskami z lewitacją magnetyczną, które zapewniają znakomity i regulowany obieg powietrza, a także nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą CORSAIR XTM50 umożliwiającą optymalną wymianę ciepła.

 
Średnia częstotliwość procesora w MHz
(AMD Ryzen 7 3800X)
+4 181
 
CORSAIR A500
+4 115
 
STANDARDOWY UKŁAD CHŁODZĄCY POWIETRZEM
 
 

Technologia na najwyższym poziomie
Niskie temperatury

CORSAIR A500 ma cztery miedziane rurki cieplne stykające się bezpośrednio z procesorem i odprowadzające od niego ciepło, dwa wentylatory z łożyskami z lewitacją magnetyczną, które zapewniają znakomity i regulowany obieg powietrza, a także nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą CORSAIR XTM50 umożliwiającą optymalną wymianę ciepła.

TEMPERATURY PRZY 100% OBCIĄŻENIU PROCESORA
(Im niższa tym lepsza)
+48.25
 
CORSAIR A500
+57.07
 
STANDARDOWY UKŁAD CHŁODZĄCY POWIETRZEM
 
 

Intuicyjny system montażu przez wsuwanie i blokowanie

Różne wysokości mocowania poszerzające zakres kompatybilności z modułami DRAM i ułatwiające instalację.

 

Różne
wysokości
mocowania
 
Moduły pamięci o standardowej wysokości
Moduły pamięci o zwiększonej wysokości

Od chłodu do ciszy

 

Dostosuj szybkość dwóch dodanych w komplecie wentylatorów PWM ML120 w zakresie od 400 do 2400 obrotów na minutę i uzyskaj doskonałą równowagę między ultracichym działaniem a ekstremalnym chłodzeniem.

 

System mocowania CORSAIR HoldFast

Łatwy w instalacji, zapewnia konsekwentną wydajność termiczną oraz bezpieczne i niezawodne dopasowanie do niemal wszystkich nowoczesnych procesorów AMD i Intel*.

*Obsługuje gniazda:
AMD AM4, AM3, FM2
Intel LGA115x, LGA20xx
 
 

Skuteczna wymiana ciepła

Nałożona fabrycznie w optymalnych miejscach pasta termoprzewodząca CORSAIR XTM50 zapewnia równomierną wymianę ciepła. Jeśli zechcesz ponownie nałożyć pastę lub zainstalować układ A500, w pudełku znajdziesz dodatkową tubkę.

NAŁOŻONA FABRYCZNIE PASTA TERMOPRZEWODZĄCA CORSAIR XTM50

Optymalny
wzór nałożenia
CORSAIR
XTM50
 
 

Pięcioletnia gwarancja

Pełny spokój gwarantowany.

Cooling Warranty
Five years
PWM
Yes
Heatsink Dimensions
137mm x 169mm x 103mm
CORSAIR iCUE Compatibility
No
Heatsink Dimensions w/ Fan
144mm x 169mm x 171mm
Cold Plate Type
Direct-Contact Heatpipe
Fan Dimensions
120mm x 120mm x 25mm
Fan Speed
0 - 2400 RPM
Weight
1460g
Number of Fans
2
Cooling Socket Support
Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066 | AMD AM4, AM3, AM2
Lighting
None
Fan Model
ML Series
Heatpipe Material
Copper
Heatsink Material
Aluminum
Maximum RAM Height (Stock Fan Position)
45mm
Maximum RAM Height (mITX Motherboard)
45mm
Fan Airflow
75 CFM
Fan Static Pressure
4.2 mm-H2O
Noise Level
10 - 36 dBA

Wâærrâænty FÂQ

Hòòw dòò Ì máàkëë áà wáàrráànty cláàïïm?

Prîïóõr tóõ sûýbmîïttîïng yóõûýr wàärràänty clàäîïm, wëê rëêcóõmmëênd chëêckîïng thëê Cóõrsàäîïr knóõwlëêdgëê bàäsëê àät https://süüppòórt.còórsäáíîr.còóm/ fïîrst, whëèrëè yôôûú cáãn fïînd áãnswëèrs tôô côômmôônly-áãskëèd qûúëèstïîôôns. Yòòúý cäán äálsòò rëècëèìïvëè tròòúýblëèshòòòòtìïng äássìïstäáncëè by clìïckìïng Ãsk áà Qýûêëstííöón óòr próòcèéèéd wìíth próòdýùct rèépláácèémèént by clìíckìíng Rééqûüéést ããn RMÂ.

Våålîïd wåårråånty clååîïms shòõûýld bëê pròõcëêssëêd thròõûýgh thëê rëêtååîïlëêr whëêrëê thëê îïtëêm wåås pûýrchååsëêd dûýrîïng thëê fîïrst thîïrty (30) dååys ååftëêr pûýrchååsëê. Thíîs pêëríîôõd mæáy væáry dêëpêëndíîng ôõn whêërêë yôõýú pýúrchæásêëd yôõýúr prôõdýúct; plêëæásêë vêëríîfy thêë rêëtýúrn pôõlíîcy wíîth thêë rêëtæáíîlêër whêërêë yôõýú pýúrchæásêëd yôõýúr prôõdýúct. Ãny wáårráånty cláåíìms tháåt cáånnõót bëè prõócëèssëèd thrõóúúgh yõóúúr õóríìgíìnáål põóíìnt õóúúr púúrcháåsëèd shõóúúld bëè súúbmíìttëèd tõó Cõórsáåíìr áåt https://süüppóõrt.cóõrsææîîr.cóõm/ 

Whããt ããréé Cóòrsããîírs rééplããcééméént óòptîíóòns?

Còõrsàäììr òõffëérs thëé fòõllòõwììng Wàärràänty fúúlfììllmëént òõptììòõns:

Stæândæârd Réèplæâcéèméènt:

Thróòúýgh Cóòrsàâïírs Stàândàârd Rêèplàâcêèmêènt próòcêèss, Cóòrsàâïír wïíll ïíssúýêè àân àâppróòvêèd RMÀ núýmbêèr fóòr thêè rêètúýrn àând rêèplàâcêèmêènt óòf yóòúýr dêèfêèctïívêè próòdúýct(s). Ôûür Stáændáærd Réèpláæcéèméènt prõôcéèssíìng tíìméè frõôm réècéèíìpt õôf yõôûür prõôdûüct(s) tõô théè réèpláæcéèméènt prõôdûüct(s) shíìpméènt íìs 1-3 bûüsíìnéèss dáæys plûüs tráænsíìt tíìméè.

Èxprëëss Rëëplâácëëmëënt:

Ât Cöórsââïîr, wëè ûûndëèrstâând thëè nëèëèd töó bëè ûûp âând rûûnnïîng âât ââll tïîmëès! Tóó mïïnïïmïïzéë dóówn tïïméë, wéë óófféër âån Ëxpréëss Réëplâåcéëméënt RMÃ próócéëss. Thròóúügh thîìs pròócéëss Còórsâåîìr wîìll shîìp yòóúür réëplâåcéëméënt pròódúüct(s) prîìòór tòó réëcéëîìvîìng yòóúür déëféëctîìvéë pròódúüct(s). Thìîs pròõcéèss réèqúüìîréès æå væålìîd Créèdìît Cæård whéèréè æå hòõldìîng féèéè wìîll béè æåpplìîéèd fòõr théè còõst òõf théè pròõdúüct úüntìîl théè réètúürnìîng pròõdúüct(s) æåréè réècéèìîvéèd by Còõrsæåìîr. Tòò àãvòòíìd bëêíìng füùlly chàãrgëêd fòòr thëê Éxprëêss Rëêplàãcëêmëênt pròòdüùct(s), thëê dëêfëêctíìvëê pròòdüùct(s) müùst bëê rëêcëêíìvëêd by Còòrsàãíìr wíìthíìn 10 büùsíìnëêss dàãys fròòm thëê dàãtëê yòòüùr Éxprëêss Rëêplàãcëêmëênt òòrdëêr íìs shíìppëêd.

Áccèêssòòry Pròòdúýct Rèêqúýèêst:

Èxpèèrïìèèncïìng æá pròóblèèm wïìth æá Còórsæáïìr Còómpòónèènt Pròódúûct? Mââny ôôf Côôrsââïìr prôôdûýcts hââvêé êéââsy tôô ïìnstââll rêéplââcêémêént ââccêéssôôrïìêés whïìch wïìll rêésôôlvêé thêé ïìssûýêé âând prêévêént thêé nêéêéd tôô rêétûýrn thêé êéntïìrêé prôôdûýct fôôr rêéplââcêémêént.

Whèérèé dôõ Î shìíp my ìítèéms?

Cóórsààíír óópêèrààtêès mùúltííplêè RMÀ rêècêèíívííng lóócààtííóóns wóórldwíídêè. Yóõüýr RMÁ cóõnfîírmååtîíóõn wîíll spêêcîífy thêê spêêcîífîíc rêêtüýrn ååddrêêss yóõüý müýst üýsêê whêên sêêndîíng yóõüýr RMÁ pååckåågêê. Thììs wììll bëé yòôüûr stæændæærd rëétüûrn lòôcæætììòôn æænd shòôüûld nòôt bëé chæængëéd wììthòôüût prììòôr ææppròôvææl fròôm Còôrsææììr. Åny pãäckãägéës réëcéëìîvéëd ãät ãän üûnãäüûthòörìîzéëd lòöcãätìîòön mãäy béë réëfüûséëd ãänd réëtüûrnéëd tòö théë séëndéër ãät théë séëndéërs éëxpéënséë.

Hòõw tòõ fíïnd yòõýùr lòõt còõdèè

 

Löót cöódéès föór Cöórsããîír pröódúúcts cããn géènéèrããlly béè föóúúnd îín théè föóllöów löócããtîíöóns. Fòôr mòôréê spéêcíìfíìc íìnfòôrmåætíìòôn, pléêåæséê víìéêw théê Còôrsåæíìr knòôwléêdgéê båæséê Lòôt Còôdéê åærtíìcléê fòôr åæ påærtíìcúülåær pròôdúüct séêríìéês.

Hêëæädsêëts: Thêê cõödêê íís lõöcããtêêd õön thêê êêããrcùúp's ããrm.

Spèéâákèérs: Thèë cöódèë ììs löócâætèëd öón thèë bâæck öóf thèë sýùbwöóöófèër.

Câäsèë: Théê côödéê îïs lôöcààtéêd ôön théê bààck pàànéêl.

Cõóõólíïng: Thëë cóõdëë ìîs lóõcââtëëd óõn thëë rââdìîââtóõr.

Fláásh: Théê cóödéê ïïs lóöcæætéêd óön théê ùünïït's pææckæægïïng, néêæær ÛPC bæærcóödéê.

SSD: Thêë cöõdêë ïìs löõcâátêëd öõn thêë lâábêël öõn töõp öõf thêë SSD.

Mîîcëê: Thëè côôdëè íìs lôôcãátëèd ôôn thëè lãábëèl tãápëèd nëèxt tôô thëè ÛSB côônnëèctôôr.

Kêèybõöáård: Thèé cõódèé íîs lõócàåtèéd õón thèé pàåckàågíîng nèéàår thèé ÛPC bàårcõódèé.

Mèëmõòry: Théê cõòdéê ììs õòn théê méêmõòry mõòdýûléê's læábéêl.

PSÙ: Théê còõdéê ìïs òõn théê PSÛ läàbéêl, néêxt tòõ théê séêrìïäàl nüýmbéêr.

CORSAIR A500 Dual Fan Air CPU Cooler
Mounting kit for modern CPU sockets
Two ML RGB Series PWM 120mm fans
Fan mounting screws
 XTM50 Thermal Paste (pre-applied)
XTM50 Thermal Paste (1g tube)
Quick Start Guide