MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 Hydro X Ed. SSD

449,99 € EUR

Dodaj do koszyka

MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 Hydro X Ed. SSD

Jednostka magazynowa CSSD-F2000GBMP600HXE
MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 Hydro X Ed. SSD

449,99 € EUR

shipping Icon

Free Shipping on orders over €79. Exclusions apply.

Dysk CORSAIR MP600 PRO Hydro X Edition Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2 SSD wykorzystuje technologię PCIe 4. generacji i blok wodny Hydro X Series do osiągania błyskawicznych szybkości odczytu i zapisu sekwencyjnego na poziomie nawet 7000 MB/s, dzięki czemu zapewnia ekstremalną wydajność pamięci masowej.

Unformatted M2SSDs Capacity
Znajdź sprzedawcę

MP600 PRO HYDRO X EDITION

M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD

EKSTREMALNA WYDAJNOŚĆ PAMIĘCI MASOWEJ 4. GENERACJI

Kontroler 4. generacji PCIe x4 o ekstremalnej przepustowości danych umożliwia odczyt sekwencyjny z szybkością do 7000 MB/s i zapis sekwencyjny z szybkością do 6550 MB/s* oraz reakcję znacznie szybszą niż w przypadku standardowych dysków SSD M.2.

* Wydajność i wytrzymałość różnią się w zależności od pojemności.

Szybki interfejs Gen4 PCIe x4 NVMe M.2

Wykorzystując technologię PCIe NVMe 1.4 czwartej generacji o maksymalnej przepustowości, MP600 PRO zapewnia niesamowitą wydajność pamięci masowej.

Obsługa niestandardowego układu chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną wydajność, dysk MP600 PRO Hydro X można łatwo dodać do niestandardowego układu chłodzenia dzięki fabrycznie wbudowanemu i przetestowanemu blokowi wodnemu Hydro X Series XM2.

3D TLC NAND o wysokiej gęstości

Łączy szybkie działanie z możliwością zapisu nawet 1400 TB, dlatego ten dysk będzie działać — i to świetnie — przez długie lata.

* Typowe użytkowanie z zapisem 35 GB dziennie.

Format M.2 2280

Dołącza się bezpośrednio do płyty głównej bez dodatkowych przewodów.


WSZECHSTRONNA, PIĘCIOLETNIA GWARANCJA

Pełny spokój dzięki długotrwałej niezawodności i przodującej w branży obsłudze klienta.

SSD Unformatted Capacity
2TB
SSD Smart Support
Yes
Weight
0.051
SSD Interface
PCIe Gen 4.0 x4
SSD Max Sequential Read CDM
Up to 7,000MB/s
SSD Max Sequential Write CDM
Up to 6,550MB/s
Max Random Write QD32 IOMeter
Up to 800K IOPS
Max Random Read QD32 IOMeter
Up to 660K IOPS
Form Factor
M.2 2280
Dimensions
80mm x 23mm x 15mm
Application Consumer
Client
Weight
0.051
Warranty
5 Year
Warranty
5 Year
Fan Size Compatibility
M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X
Speed
64 Gb/s
NAND Technology
3D TLC NAND
Voltage
3.3V, +/- 5%
Endurance
1400TBW
TBW
1400
MTBF
1,700,000 Hours
DEVSLP
PS4: <2mW
Encryption
AES 256-bit Encryption
Storage Temperature
-40°C to +85°C
SSD Operating Temperature
0°C to +70°C
SSD Shock
1500 G
Storage Humidity
93% RH (40° C)
Operating Humidity
90% RH (40° C)
Vibration
20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G
Operating Temperature
0°C to +70°C
Color
BLACK
Voltage
3.30

Wáärráänty FÁQ

Höôw döô Ì mäàkèé äà wäàrräànty cläàîìm?

Prìîòõr tòõ sûùbmìîttìîng yòõûùr wåârråânty clåâìîm, wëè rëècòõmmëènd chëèckìîng thëè Còõrsåâìîr knòõwlëèdgëè båâsëè åât https://sûùppöôrt.cöôrsáàïír.cöôm/ fîîrst, whèërèë yõóûù cáán fîînd áánswèërs tõó cõómmõónly-ááskèëd qûùèëstîîõóns. Yõõùý càán àálsõõ rêëcêëïívêë trõõùýblêëshõõõõtïíng àássïístàáncêë by clïíckïíng Äsk âã Qùùèéstïìöón òör pròöcêêêêd wììth pròödýûct rêêplàäcêêmêênt by clììckììng Rêëqüüêëst ææn RMÄ.

Vâàlììd wâàrrâànty clâàììms shöóýüld béè pröócéèsséèd thröóýügh théè réètâàììléèr whéèréè théè ììtéèm wâàs pýürchâàséèd dýürììng théè fììrst thììrty (30) dâàys âàftéèr pýürchâàséè. Thïïs pëérïïóód måày våàry dëépëéndïïng óón whëérëé yóóýú pýúrchåàsëéd yóóýúr próódýúct; plëéåàsëé vëérïïfy thëé rëétýúrn póólïïcy wïïth thëé rëétåàïïlëér whëérëé yóóýú pýúrchåàsëéd yóóýúr próódýúct. Âny wàárràánty clàáìïms thàát càánnõöt béë prõöcéësséëd thrõöüýgh yõöüýr õörìïgìïnàál põöìïnt õöüýr püýrchàáséëd shõöüýld béë süýbmìïttéëd tõö Cõörsàáìïr àát https://sùýppôórt.côórsàåíïr.côóm/ 

Whâát âáréè Cöôrsâáìïrs réèplâácéèméènt öôptìïöôns?

Cóòrsäáìír óòfféërs théë fóòllóòwìíng Wäárräánty füúlfìíllméënt óòptìíóòns:

Ståãndåãrd Rèêplåãcèêmèênt:

Thrööüùgh Cöörsãâìírs Stãândãârd Rèéplãâcèémèént prööcèéss, Cöörsãâìír wìíll ìíssüùèé ãân ãâppröövèéd RMÃ nüùmbèér föör thèé rèétüùrn ãând rèéplãâcèémèént ööf yööüùr dèéfèéctìívèé pröödüùct(s). Öûûr Stãândãârd Rêéplãâcêémêént pröõcêéssìîng tìîmêé fröõm rêécêéìîpt öõf yöõûûr pröõdûûct(s) töõ thêé rêéplãâcêémêént pröõdûûct(s) shìîpmêént ìîs 1-3 bûûsìînêéss dãâys plûûs trãânsìît tìîmêé.

Êxprëèss Rëèplæâcëèmëènt:

Åt Còõrsåâîîr, wëè ûúndëèrståând thëè nëèëèd tòõ bëè ûúp åând rûúnnîîng åât åâll tîîmëès! Tôô míïníïmíïzéé dôôwn tíïméé, wéé ôôfféér àæn Éxprééss Rééplàæcééméént RMÀ prôôcééss. Thrõòùûgh thîïs prõòcééss Cõòrsåàîïr wîïll shîïp yõòùûr rééplåàcééméént prõòdùûct(s) prîïõòr tõò réécééîïvîïng yõòùûr dééfééctîïvéé prõòdùûct(s). Thïís prõòcèèss rèèqúýïírèès àá vàálïíd Crèèdïít Càárd whèèrèè àá hõòldïíng fèèèè wïíll bèè àápplïíèèd fõòr thèè cõòst õòf thèè prõòdúýct úýntïíl thèè rèètúýrnïíng prõòdúýct(s) àárèè rèècèèïívèèd by Cõòrsàáïír. Tôò àávôòîìd béèîìng füýlly chàárgéèd fôòr théè Ëxpréèss Réèplàácéèméènt prôòdüýct(s), théè déèféèctîìvéè prôòdüýct(s) müýst béè réècéèîìvéèd by Côòrsàáîìr wîìthîìn 10 büýsîìnéèss dàáys frôòm théè dàátéè yôòüýr Ëxpréèss Réèplàácéèméènt ôòrdéèr îìs shîìppéèd.

Ãccèèssõôry Prõôdûúct Rèèqûúèèst:

Ëxpéêríïéêncíïng åæ pröõbléêm wíïth åæ Cöõrsåæíïr Cöõmpöõnéênt Pröõdùüct? Mäàny öóf Cöórsäàïîr pröódýûcts häàvèé èéäàsy töó ïînstäàll rèépläàcèémèént äàccèéssöórïîèés whïîch wïîll rèésöólvèé thèé ïîssýûèé äànd prèévèént thèé nèéèéd töó rèétýûrn thèé èéntïîrèé pröódýûct föór rèépläàcèémèént.

Whèêrèê dôö Ì shììp my ììtèêms?

Côörsäãîîr ôöpëéräãtëés müûltîîplëé RMÁ rëécëéîîvîîng lôöcäãtîîôöns wôörldwîîdëé. Yóöúûr RMÅ cóönfïìrmàætïìóön wïìll spëêcïìfy thëê spëêcïìfïìc rëêtúûrn àæddrëêss yóöúû múûst úûsëê whëên sëêndïìng yóöúûr RMÅ pàæckàægëê. Thìîs wìîll béè yõöùýr ståândåârd réètùýrn lõöcåâtìîõön åând shõöùýld nõöt béè chåângéèd wìîthõöùýt prìîõör åâpprõövåâl frõöm Cõörsåâìîr. Âny pääckäägëës rëëcëëîïvëëd äät ään ýùnääýùthóörîïzëëd lóöcäätîïóön määy bëë rëëfýùsëëd äänd rëëtýùrnëëd tóö thëë sëëndëër äät thëë sëëndëërs ëëxpëënsëë.

Höôw töô fíïnd yöôùúr löôt cöôdèë

 

Lõôt cõôdëés fõôr Cõôrsàáïïr prõôdùücts càán gëénëéràálly bëé fõôùünd ïïn thëé fõôllõôw lõôcàátïïõôns. Föòr möòrèê spèêcîîfîîc îînföòrmäãtîîöòn, plèêäãsèê vîîèêw thèê Cöòrsäãîîr knöòwlèêdgèê bäãsèê Löòt Cöòdèê äãrtîîclèê föòr äã päãrtîîcýýläãr pröòdýýct sèêrîîèês.

Hèèåädsèèts: Thëê cóódëê îîs lóócàâtëêd óón thëê ëêàârcúüp's àârm.

Spéëáákéërs: Thêè còódêè îïs lòócâãtêèd òón thêè bâãck òóf thêè süübwòóòófêèr.

Cääsêè: Théë côódéë ìïs lôócáátéëd ôón théë bááck páánéël.

Cöóöólíïng: Théè cóódéè îìs lóócàâtéèd óón théè ràâdîìàâtóór.

Flàäsh: Thêé cóõdêé ïìs lóõcåàtêéd óõn thêé úûnïìt's påàckåàgïìng, nêéåàr ÜPC båàrcóõdêé.

SSD: Thêé còödêé ììs lòöcãátêéd òön thêé lãábêél òön tòöp òöf thêé SSD.

Míîcêé: Thèê còódèê ïïs lòócáàtèêd òón thèê láàbèêl táàpèêd nèêxt tòó thèê ÚSB còónnèêctòór.

Kêêybööåärd: Théè còödéè îïs lòöcâætéèd òön théè pâæckâægîïng néèâær théè ÙPC bâærcòödéè.

Méèmóóry: Thëê côödëê ïîs ôön thëê mëêmôöry môödûùlëê's lãábëêl.

PSÛ: Théê còòdéê íìs òòn théê PSÛ láåbéêl, néêxt tòò théê séêríìáål nýùmbéêr.

MP600 PRO Hydro X M.2 SSD
Quick Start Guide
MP600 PRO Series M.2 SSD with XM2 water block, QSG

BETTER TOGETHER