Trzy wentylatory iCUE SP120 RGB ELITE Performance 120 mm PWM z kontrolerem Lighting Node CORE

58,90 € EUR

Dodaj do koszyka

Trzy wentylatory iCUE SP120 RGB ELITE Performance 120 mm PWM z kontrolerem Lighting Node CORE

Jednostka magazynowa CO-9050109-WW
Trzy wentylatory iCUE SP120 RGB ELITE Performance 120 mm PWM z kontrolerem Lighting Node CORE

58,90 € EUR

shipping Icon

Free Shipping on orders over €79. Exclusions apply.

Zestaw trzech wydajnych wentylatorów CORSAIR iCUE SP120 RGB ELITE, z których każdy ma osiem jaskrawych, indywidualnie adresowanych diod LED RGB, ulepszy podświetlenie RGB każdego komputera.

Housing Color
Fan Size
Package Quantity
Znajdź sprzedawcę

WENTYLATORY CORSAIR DO OBUDÓW PC

iCUE SP RGB ELITE SERIES

Wydajne chłodzenie w nowym świetle

OBEJRZYJ WIDEO

Technologia CORSAIR AirGuide

Wentylatory z serii SP RGB Elite mają łopatki zapobiegające powstawaniu zawirowań, co umożliwia bezpośrednie kierowanie strumienia powietrza iskoncentrowane, intensywniejsze chłodzenie niezależnie od tego, czy wentylatory są zamontowane jako pobierające lubodprowadzające powietrze, na radiatorze układu chłodzenia cieczą, czy na rozpraszaczu ciepła.

Zachwycające podświetlenie RGB

Osiem indywidualnie adresowanych diod LED RGB na głównej piaście wentylatora rozchodzi się w kierunku zewnętrznym przez półprzezroczyste łopatki wentylatora, tworząc subtelną i elegancką poświatę.

QL RGB — GUMOWE TŁUMIKI

Twój arsenał pod Twoim dowództwem

Za pomocą dołączonego* kontrolera iCUE Lighting Node CORE możesz tworzyć żywe efekty świetlne przy użyciu dynamicznego podświetlenia RGB i naszego zaawansowanego oprogramowania iCUE.

* Kontroler Lighting Node Core jest dołączany tylko do zestawów zawierających więcej niż jedną sztukę, ale może być też dokupiony osobno

Mały hałas, duża wydajność

Przezroczyste łopatki wentylatora SP RGB ELITE wytwarzają obfity obieg powietrza, generując zaledwie 7 dBA hałasu, i pozwalają wykesponować podświetlenie RGB.

QL RGB — GUMOWE TŁUMIKI
WYMIARY SPOSÓB STEROWANIA
120 x 25 mm PWM
CIŚNIENIE STATYCZNE PRZEPŁYW POWIETRZA (MAKS.)
4,2 mm H{}2{}O 81 m3/godz.
ZAKRES OBR./MIN POZIOM HAŁASU (MIN)
400-1,500 46 dBA

Gwarantowana niezawodność

Dwuletnia gwarancja i wsparcie globalnego zespołu pomocy CORSAIR.

Fan Warranty
Two years
Fan Size
120mm x 25mm
Bearing Type
Hydraulic
Flow Type
STATIC PRESSURE
LED Color
RGB
Operating Voltage
6V - 13.2V
PWM Control
Yes
CORSAIR iCUE Compatibility
Yes
Fan Model
SP RGB ELITE
Weight
0.368
Package Quantity
3
Speed
1500 +/- 10% RPM
Sound Level
18 – 26.5 dBA
Power Draw
0.30A
Static Pressure
0.28 – 1.46mm-H2O
Fan Airflow
16.91 - 47.73 CFM

Wáärráänty FÁQ

Höôw döô Ì mäàkèé äà wäàrräànty cläàîìm?

Prìîòõr tòõ sûùbmìîttìîng yòõûùr wåârråânty clåâìîm, wëè rëècòõmmëènd chëèckìîng thëè Còõrsåâìîr knòõwlëèdgëè båâsëè åât https://sûùppöôrt.cöôrsáàïír.cöôm/ fîîrst, whèërèë yõóûù cáán fîînd áánswèërs tõó cõómmõónly-ááskèëd qûùèëstîîõóns. Yõõùý càán àálsõõ rêëcêëïívêë trõõùýblêëshõõõõtïíng àássïístàáncêë by clïíckïíng Äsk âã Qùùèéstïìöón òör pròöcêêêêd wììth pròödýûct rêêplàäcêêmêênt by clììckììng Rêëqüüêëst ææn RMÄ.

Vâàlììd wâàrrâànty clâàììms shöóýüld béè pröócéèsséèd thröóýügh théè réètâàììléèr whéèréè théè ììtéèm wâàs pýürchâàséèd dýürììng théè fììrst thììrty (30) dâàys âàftéèr pýürchâàséè. Thïïs pëérïïóód måày våàry dëépëéndïïng óón whëérëé yóóýú pýúrchåàsëéd yóóýúr próódýúct; plëéåàsëé vëérïïfy thëé rëétýúrn póólïïcy wïïth thëé rëétåàïïlëér whëérëé yóóýú pýúrchåàsëéd yóóýúr próódýúct. Âny wàárràánty clàáìïms thàát càánnõöt béë prõöcéësséëd thrõöüýgh yõöüýr õörìïgìïnàál põöìïnt õöüýr püýrchàáséëd shõöüýld béë süýbmìïttéëd tõö Cõörsàáìïr àát https://sùýppôórt.côórsàåíïr.côóm/ 

Whâát âáréè Cöôrsâáìïrs réèplâácéèméènt öôptìïöôns?

Cóòrsäáìír óòfféërs théë fóòllóòwìíng Wäárräánty füúlfìíllméënt óòptìíóòns:

Ståãndåãrd Rèêplåãcèêmèênt:

Thrööüùgh Cöörsãâìírs Stãândãârd Rèéplãâcèémèént prööcèéss, Cöörsãâìír wìíll ìíssüùèé ãân ãâppröövèéd RMÃ nüùmbèér föör thèé rèétüùrn ãând rèéplãâcèémèént ööf yööüùr dèéfèéctìívèé pröödüùct(s). Öûûr Stãândãârd Rêéplãâcêémêént pröõcêéssìîng tìîmêé fröõm rêécêéìîpt öõf yöõûûr pröõdûûct(s) töõ thêé rêéplãâcêémêént pröõdûûct(s) shìîpmêént ìîs 1-3 bûûsìînêéss dãâys plûûs trãânsìît tìîmêé.

Êxprëèss Rëèplæâcëèmëènt:

Åt Còõrsåâîîr, wëè ûúndëèrståând thëè nëèëèd tòõ bëè ûúp åând rûúnnîîng åât åâll tîîmëès! Tôô míïníïmíïzéé dôôwn tíïméé, wéé ôôfféér àæn Éxprééss Rééplàæcééméént RMÀ prôôcééss. Thrõòùûgh thîïs prõòcééss Cõòrsåàîïr wîïll shîïp yõòùûr rééplåàcééméént prõòdùûct(s) prîïõòr tõò réécééîïvîïng yõòùûr dééfééctîïvéé prõòdùûct(s). Thïís prõòcèèss rèèqúýïírèès àá vàálïíd Crèèdïít Càárd whèèrèè àá hõòldïíng fèèèè wïíll bèè àápplïíèèd fõòr thèè cõòst õòf thèè prõòdúýct úýntïíl thèè rèètúýrnïíng prõòdúýct(s) àárèè rèècèèïívèèd by Cõòrsàáïír. Tôò àávôòîìd béèîìng füýlly chàárgéèd fôòr théè Ëxpréèss Réèplàácéèméènt prôòdüýct(s), théè déèféèctîìvéè prôòdüýct(s) müýst béè réècéèîìvéèd by Côòrsàáîìr wîìthîìn 10 büýsîìnéèss dàáys frôòm théè dàátéè yôòüýr Ëxpréèss Réèplàácéèméènt ôòrdéèr îìs shîìppéèd.

Ãccèèssõôry Prõôdûúct Rèèqûúèèst:

Ëxpéêríïéêncíïng åæ pröõbléêm wíïth åæ Cöõrsåæíïr Cöõmpöõnéênt Pröõdùüct? Mäàny öóf Cöórsäàïîr pröódýûcts häàvèé èéäàsy töó ïînstäàll rèépläàcèémèént äàccèéssöórïîèés whïîch wïîll rèésöólvèé thèé ïîssýûèé äànd prèévèént thèé nèéèéd töó rèétýûrn thèé èéntïîrèé pröódýûct föór rèépläàcèémèént.

Whèêrèê dôö Ì shììp my ììtèêms?

Côörsäãîîr ôöpëéräãtëés müûltîîplëé RMÁ rëécëéîîvîîng lôöcäãtîîôöns wôörldwîîdëé. Yóöúûr RMÅ cóönfïìrmàætïìóön wïìll spëêcïìfy thëê spëêcïìfïìc rëêtúûrn àæddrëêss yóöúû múûst úûsëê whëên sëêndïìng yóöúûr RMÅ pàæckàægëê. Thìîs wìîll béè yõöùýr ståândåârd réètùýrn lõöcåâtìîõön åând shõöùýld nõöt béè chåângéèd wìîthõöùýt prìîõör åâpprõövåâl frõöm Cõörsåâìîr. Âny pääckäägëës rëëcëëîïvëëd äät ään ýùnääýùthóörîïzëëd lóöcäätîïóön määy bëë rëëfýùsëëd äänd rëëtýùrnëëd tóö thëë sëëndëër äät thëë sëëndëërs ëëxpëënsëë.

Höôw töô fíïnd yöôùúr löôt cöôdèë

 

Lõôt cõôdëés fõôr Cõôrsàáïïr prõôdùücts càán gëénëéràálly bëé fõôùünd ïïn thëé fõôllõôw lõôcàátïïõôns. Föòr möòrèê spèêcîîfîîc îînföòrmäãtîîöòn, plèêäãsèê vîîèêw thèê Cöòrsäãîîr knöòwlèêdgèê bäãsèê Löòt Cöòdèê äãrtîîclèê föòr äã päãrtîîcýýläãr pröòdýýct sèêrîîèês.

Hèèåädsèèts: Thëê cóódëê îîs lóócàâtëêd óón thëê ëêàârcúüp's àârm.

Spéëáákéërs: Thêè còódêè îïs lòócâãtêèd òón thêè bâãck òóf thêè süübwòóòófêèr.

Cääsêè: Théë côódéë ìïs lôócáátéëd ôón théë bááck páánéël.

Cöóöólíïng: Théè cóódéè îìs lóócàâtéèd óón théè ràâdîìàâtóór.

Flàäsh: Thêé cóõdêé ïìs lóõcåàtêéd óõn thêé úûnïìt's påàckåàgïìng, nêéåàr ÜPC båàrcóõdêé.

SSD: Thêé còödêé ììs lòöcãátêéd òön thêé lãábêél òön tòöp òöf thêé SSD.

Míîcêé: Thèê còódèê ïïs lòócáàtèêd òón thèê láàbèêl táàpèêd nèêxt tòó thèê ÚSB còónnèêctòór.

Kêêybööåärd: Théè còödéè îïs lòöcâætéèd òön théè pâæckâægîïng néèâær théè ÙPC bâærcòödéè.

Méèmóóry: Thëê côödëê ïîs ôön thëê mëêmôöry môödûùlëê's lãábëêl.

PSÛ: Théê còòdéê íìs òòn théê PSÛ láåbéêl, néêxt tòò théê séêríìáål nýùmbéêr.

3x CORSAIR SP120 RGB ELITE Fans
12x Mounting Screws}
1x CORSAIR Lighting Node CORE
1x Quick Start Guide