Jednostka magazynowa CS-9040004-EU
Kompaktowy komputer klasy stacji roboczej CORSAIR ONE PRO i200

4 999,99 € EUR

shipping Icon

Free Shipping with Orders Over €79

Na niepowtarzalnym komputerze klasy stacji roboczej CORSAIR ONE PRO i200 efekty Twojej pracy będą wyjątkowo imponujące. Pomoże w tym procesor Intel Core X 10. generacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX, a także wielokrotnie nagradzane elementy CORSAIR.

CORSAIR ONE PRO Select Configuration
ZAPAS WYCZERPANY
Znajdź sprzedawcę
 

Stwórz coś fantastycznego

obejrzyj teraz
 
 
Editors' Choice Award from CNET
„Corsair One Pro i180 to potężny desktop z ekstremalnym potencjałem wielordzeniowego procesora, który poradzi sobie z większością wymagających zadań, a jednocześnie świetnie się prezentuje na biurku”.
PC MAGAZINE
CORSAIR ONE PRO uzyskał tytuł CES 2019
Innovation Award Honoree
Nagroda CES za innowacyjność
 
Wydajny
Kompaktowy
Cichy

TWÓRZ

ARCYDZIEŁA

HISTORIE

SCENY

POSTACIE

ŚWIATY

ARCYDZIEŁA

CO CHCESZ

PROCESOR INTEL® CORE X 10. GENERACJI

Osiągaj szybciej lepsze wyniki dzięki najpotężniejszemu procesorowi Intel do komputerów stacjonarnych.

KARTA GRAFICZNA NVIDIA® GEFORCE RTX

Karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™ z architekturą CUDA i technologią śledzenia promieni w czasie rzeczywistym przyspiesza renderowanie, projektowanie i wizualizację.

CZTEROKANAŁOWA PAMIĘĆ OPERACYJNA CORSAIR VENGEANCE DDR4

Zapewnia szybkość i pojemność wymagane do najtrudniejszych zadań związanych z tworzeniem materiałów cyfrowych.

SZYBKA PAMIĘĆ MASOWA NVMe

Szybka półprzewodnikowa pamięć masowa M.2 NVMe umożliwia ultraszybkie uruchamianie systemu i ładowanie aplikacji.

Stacja robocza
52 litry
CORSAIR ONE PRO
12 litrów
 
CORSAIR ONE PRO ma zaledwie 12 litrów pojemności — to mniej niż 1/4 pojemności typowej stacji roboczej
CORSAIR ONE PRO zajmuje mniej niż połowę miejsca w porównaniu z typową stacją roboczą w formacie laptopa.

chłodzenie cieczą

Opatentowany układ chłodzenia cieczą wspomagany konwekcyjnie minimalizuje temperaturę procesora oraz karty graficznej, dzięki czemu można uzyskać większą wydajność bez nadmiernego hałasu wentylatorów.

Produkcja wideo

CORSAIR ONE PRO umożliwia szybszą edycję i renderowanie wideo dzięki mocy wielordzeniowego procesora Intel oraz wysokowydajnej karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™.

 
Zac Lim Eubank, dyrektor kreatywny, Hyper RPG

„Jako kreatywna firma produkcyjna zawsze potrzebujemy szybkiego, lekkiego i mobilnego sprzętu — szczególnie gdy wyruszamy w teren. Musimy być gotowi na każde zadanie, które wyniknie w trakcie produkcji — dlatego właśnie CORSAIR ONE PRO doskonale zaspokaja potrzeby Hyper RPG. CORSAIR ONE PRO towarzyszył nam w najtrudniejszych projektach w terenie i zawsze przekraczał nasze oczekiwania”.


HyperRPG używa następującego oprogramowania:
Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder, Adobe After Effects.

Test z konfiguracją:
CORSAIR ONE i165: Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB DDR4
CORSAIR ONE PRO i182: Intel Core i9-9920X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB DDR4
CORSAIR ONE PRO i200: Intel Core i9-10940X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB DDR4

Eksport 4K w Adobe Premiere Pro 2020
Porównanie modeli Corsair ONE
PRO i200
42,7
28,4%
szybciej
PRO i182
47,7
i165
59,6
 
0
60
 
Czas w sekundach (im mniej, tym lepiej)

Grafika koncepcyjna

Duża pojemność pamięci i wysokowydajny procesor w CORSAIR ONE PRO umożliwiają szybką edycję i korygowanie kolorów nawet najbardziej złożonych obrazów.

 
Emmanuel Shiu — projektant koncepcyjny

„Jako projektant koncepcyjny w branży filmowej często muszę zabierać ze sobą swój sprzęt komputerowy. CORSAIR ONE PRO zapewnia mi odpowiednią wydajność i mobilność, by z powodzeniem pracować na planie Matrix 4”.

Test z konfiguracją:
CORSAIR ONE i165: Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB DDR4
CORSAIR ONE PRO i182: Intel Core i9-9920X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB DDR4
CORSAIR ONE PRO i200: Intel Core i9-10940X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB DDR4

Eksport wsadowy plików JPEG w Adobe Lightroom Classic
Porównanie modeli Corsair ONE
PRO i200
60,8
45,2% szybciej
PRO i182
61,9
i165
110,9
 
0
120
 
Czas w sekundach (im mniej, tym lepiej)

Renderowanie 3D i VR

 

CORSAIR ONE PRO przyspiesza renderowanie, projektowanie i wizualizację dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX i procesorowi Intel o wysokiej liczbie rdzeni.

 
Stacy Tang — artystka

„CORSAIR ONE PRO otworzył mi, jako cyfrowej rzeźbiarce i artystce, nowe światy w rzeczywistości wirtualnej dzięki wydajności i przemyślanemu układowi portów. Daje sobie radę z ekstremalnie wysoką liczbą wielokątów w oprogramowaniu do rzeźbienia w VR, dzięki czemu mogę tworzyć bez ograniczeń”.

Test z konfiguracją:
CORSAIR ONE i165: Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB DDR4
CORSAIR ONE PRO i182: Intel Core i9-9920X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB DDR4
CORSAIR ONE PRO i200: Intel Core i9-10940X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB DDR4

Renderowanie 3D w POV-Ray 3.7
Porównanie modeli Corsair ONE
PRO i200
48,3
30,7%
szybciej
PRO i182
53,6
i165
68,7
 
0
70
 
Czas w sekundach (im mniej, tym lepiej)
 

WORLD-CLASS SUPPORT

CORSAIR ONE PRO features award-winning components and is backed by a two-year warranty, with 24/7 support by phone or online from CORSAIR's world-class customer support team.

 
Warranty
Two years
Weight
7.38kg
Form Factor
Mini-ITX
Dimensions
200mm x 172.5mm x 380mm
CPU
Intel Core i9-10940X
GPU
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
DRAM
64GB (4x16GB) DDR4-2666
Liquid Cooling
Liquid CPU/GPU
Storage
2TB M.2 NVMe SSD
Motherboard
X299 Mini-ITX
Operating System
Windows 10 Pro
Networking
Gigabit Ethernet, WiFi 6, Bluetooth 5.0
Power Supply
CORSAIR SF750, 80 Plus Platinum
External Connections
FRONT: 2x USB 3.1 Gen 1, Combo Headphone/Mic, HDMI 2.0a; REAR: 2x USB 3.1 Gen 2 (Type-A and Type-C), 4x USB 3.1 Gen 1, 7.1 Audio, 2x Ethernet, 3x DisplayPort

Wâærrâænty FÂQ

Hòòw dòò Ì máàkëë áà wáàrráànty cláàïïm?

Prîïóõr tóõ sûýbmîïttîïng yóõûýr wàärràänty clàäîïm, wëê rëêcóõmmëênd chëêckîïng thëê Cóõrsàäîïr knóõwlëêdgëê bàäsëê àät https://süüppòórt.còórsäáíîr.còóm/ fïîrst, whëèrëè yôôûú cáãn fïînd áãnswëèrs tôô côômmôônly-áãskëèd qûúëèstïîôôns. Yòòúý cäán äálsòò rëècëèìïvëè tròòúýblëèshòòòòtìïng äássìïstäáncëè by clìïckìïng Ãsk áà Qýûêëstííöón óòr próòcèéèéd wìíth próòdýùct rèépláácèémèént by clìíckìíng Rééqûüéést ããn RMÂ.

Våålîïd wåårråånty clååîïms shòõûýld bëê pròõcëêssëêd thròõûýgh thëê rëêtååîïlëêr whëêrëê thëê îïtëêm wåås pûýrchååsëêd dûýrîïng thëê fîïrst thîïrty (30) dååys ååftëêr pûýrchååsëê. Thíîs pêëríîôõd mæáy væáry dêëpêëndíîng ôõn whêërêë yôõýú pýúrchæásêëd yôõýúr prôõdýúct; plêëæásêë vêëríîfy thêë rêëtýúrn pôõlíîcy wíîth thêë rêëtæáíîlêër whêërêë yôõýú pýúrchæásêëd yôõýúr prôõdýúct. Ãny wáårráånty cláåíìms tháåt cáånnõót bëè prõócëèssëèd thrõóúúgh yõóúúr õóríìgíìnáål põóíìnt õóúúr púúrcháåsëèd shõóúúld bëè súúbmíìttëèd tõó Cõórsáåíìr áåt https://süüppóõrt.cóõrsææîîr.cóõm/ 

Whããt ããréé Cóòrsããîírs rééplããcééméént óòptîíóòns?

Còõrsàäììr òõffëérs thëé fòõllòõwììng Wàärràänty fúúlfììllmëént òõptììòõns:

Stæândæârd Réèplæâcéèméènt:

Thróòúýgh Cóòrsàâïírs Stàândàârd Rêèplàâcêèmêènt próòcêèss, Cóòrsàâïír wïíll ïíssúýêè àân àâppróòvêèd RMÀ núýmbêèr fóòr thêè rêètúýrn àând rêèplàâcêèmêènt óòf yóòúýr dêèfêèctïívêè próòdúýct(s). Ôûür Stáændáærd Réèpláæcéèméènt prõôcéèssíìng tíìméè frõôm réècéèíìpt õôf yõôûür prõôdûüct(s) tõô théè réèpláæcéèméènt prõôdûüct(s) shíìpméènt íìs 1-3 bûüsíìnéèss dáæys plûüs tráænsíìt tíìméè.

Èxprëëss Rëëplâácëëmëënt:

Ât Cöórsââïîr, wëè ûûndëèrstâând thëè nëèëèd töó bëè ûûp âând rûûnnïîng âât ââll tïîmëès! Tóó mïïnïïmïïzéë dóówn tïïméë, wéë óófféër âån Ëxpréëss Réëplâåcéëméënt RMÃ próócéëss. Thròóúügh thîìs pròócéëss Còórsâåîìr wîìll shîìp yòóúür réëplâåcéëméënt pròódúüct(s) prîìòór tòó réëcéëîìvîìng yòóúür déëféëctîìvéë pròódúüct(s). Thìîs pròõcéèss réèqúüìîréès æå væålìîd Créèdìît Cæård whéèréè æå hòõldìîng féèéè wìîll béè æåpplìîéèd fòõr théè còõst òõf théè pròõdúüct úüntìîl théè réètúürnìîng pròõdúüct(s) æåréè réècéèìîvéèd by Còõrsæåìîr. Tòò àãvòòíìd bëêíìng füùlly chàãrgëêd fòòr thëê Éxprëêss Rëêplàãcëêmëênt pròòdüùct(s), thëê dëêfëêctíìvëê pròòdüùct(s) müùst bëê rëêcëêíìvëêd by Còòrsàãíìr wíìthíìn 10 büùsíìnëêss dàãys fròòm thëê dàãtëê yòòüùr Éxprëêss Rëêplàãcëêmëênt òòrdëêr íìs shíìppëêd.

Áccèêssòòry Pròòdúýct Rèêqúýèêst:

Èxpèèrïìèèncïìng æá pròóblèèm wïìth æá Còórsæáïìr Còómpòónèènt Pròódúûct? Mââny ôôf Côôrsââïìr prôôdûýcts hââvêé êéââsy tôô ïìnstââll rêéplââcêémêént ââccêéssôôrïìêés whïìch wïìll rêésôôlvêé thêé ïìssûýêé âând prêévêént thêé nêéêéd tôô rêétûýrn thêé êéntïìrêé prôôdûýct fôôr rêéplââcêémêént.

Whèérèé dôõ Î shìíp my ìítèéms?

Cóórsààíír óópêèrààtêès mùúltííplêè RMÀ rêècêèíívííng lóócààtííóóns wóórldwíídêè. Yóõüýr RMÁ cóõnfîírmååtîíóõn wîíll spêêcîífy thêê spêêcîífîíc rêêtüýrn ååddrêêss yóõüý müýst üýsêê whêên sêêndîíng yóõüýr RMÁ pååckåågêê. Thììs wììll bëé yòôüûr stæændæærd rëétüûrn lòôcæætììòôn æænd shòôüûld nòôt bëé chæængëéd wììthòôüût prììòôr ææppròôvææl fròôm Còôrsææììr. Åny pãäckãägéës réëcéëìîvéëd ãät ãän üûnãäüûthòörìîzéëd lòöcãätìîòön mãäy béë réëfüûséëd ãänd réëtüûrnéëd tòö théë séëndéër ãät théë séëndéërs éëxpéënséë.

Hòõw tòõ fíïnd yòõýùr lòõt còõdèè

 

Löót cöódéès föór Cöórsããîír pröódúúcts cããn géènéèrããlly béè föóúúnd îín théè föóllöów löócããtîíöóns. Fòôr mòôréê spéêcíìfíìc íìnfòôrmåætíìòôn, pléêåæséê víìéêw théê Còôrsåæíìr knòôwléêdgéê båæséê Lòôt Còôdéê åærtíìcléê fòôr åæ påærtíìcúülåær pròôdúüct séêríìéês.

Hêëæädsêëts: Thêê cõödêê íís lõöcããtêêd õön thêê êêããrcùúp's ããrm.

Spèéâákèérs: Thèë cöódèë ììs löócâætèëd öón thèë bâæck öóf thèë sýùbwöóöófèër.

Câäsèë: Théê côödéê îïs lôöcààtéêd ôön théê bààck pàànéêl.

Cõóõólíïng: Thëë cóõdëë ìîs lóõcââtëëd óõn thëë rââdìîââtóõr.

Fláásh: Théê cóödéê ïïs lóöcæætéêd óön théê ùünïït's pææckæægïïng, néêæær ÛPC bæærcóödéê.

SSD: Thêë cöõdêë ïìs löõcâátêëd öõn thêë lâábêël öõn töõp öõf thêë SSD.

Mîîcëê: Thëè côôdëè íìs lôôcãátëèd ôôn thëè lãábëèl tãápëèd nëèxt tôô thëè ÛSB côônnëèctôôr.

Kêèybõöáård: Thèé cõódèé íîs lõócàåtèéd õón thèé pàåckàågíîng nèéàår thèé ÛPC bàårcõódèé.

Mèëmõòry: Théê cõòdéê ììs õòn théê méêmõòry mõòdýûléê's læábéêl.

PSÙ: Théê còõdéê ìïs òõn théê PSÛ läàbéêl, néêxt tòõ théê séêrìïäàl nüýmbéêr.