Gwarancja

Ograniczona gwarancja firmy CORSAIR®

Ograniczona gwarancja firmy CORSAIR®

CORSAIR udziela niezbywalnej gwarancji nabywcy produktu sprzętowego firmy CORSAIR, zakupionego od sprzedawcy autoryzowanego przez CORSAIR. CORSAIR gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w wyznaczonym okresie rozpoczynającym się w dniu zakupu. Okres gwarancyjny różni się w zależności od produktów i został wskazany w dokumentacji dla użytkownika, na opakowaniu lub na załączonej liście okresów gwarancyjnych firmy CORSAIR. W przypadku różnic między tymi okresami gwarancyjnymi obowiązuje najdłuższy ze wskazanych okresów gwarancyjnych.

Jeżeli nie zabraniają tego obowiązujące lokalnie przepisy, niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy i niezbywalna. W celu skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu oraz podać numer seryjny produktu. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy określone prawa, a ponadto w zależności od obowiązujących przepisów mogą mu przysługiwać prawa dodatkowe.

Niniejsza gwarancja oznacza zasadniczo, że dany produkt sprzętowy firmy CORSAIR będzie działać w okresie gwarancji zgodnie z parametrami opublikowanymi w jego arkuszu danych oraz w środowisku, do którego jest przeznaczony.

Warunki ograniczonej gwarancji na produkty Hydro X Series:

 • CORSAIR zaleca dokładne przetestowanie niestandardowego systemu chłodzenia pod kątem przecieków przez co najmniej 24 godziny. W ten sposób można zapewnić szczelność i niezawodność układu. Gwarancja firmy CORSAIR nie obejmuje uszkodzeń sprzętu wynikających ze źle wykonanego, nieodpowiedniego lub niedbałego złożenia niestandardowego układu chłodzenia cieczą.
 • Zdecydowanie odradza się demontaż produktów CORSAIR Hydro X ze względu na ich skomplikowaną konstrukcję. Działanie takie może skutkować uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi lub chemicznymi, które nie podlegają naprawie i mogą unieważnić gwarancję.
 • Produkty do niestandardowego układu chłodzenia wymagają demontażu sprzętu w celu instalacji elementów rozwiązania chłodzącego CORSAIR. Użytkownik musi sprawdzić, czy jego sprzęt jest kompatybilny z zakupionym produktem CORSAIR Hydro X. Dokładną i aktualną listę kompatybilnych produktów można znaleźć na stronie produktów chłodzących w witrynie internetowej CORSAIR.

Środki prawne

Jeżeli produkt firmy CORSAIR nie działa zgodnie z opublikowanymi parametrami technicznymi, to według uznania firmy CORSAIR jej odpowiedzialność oraz jedyny środek prawny przysługujący nabywcy ograniczają się do wymiany produktu na koszt firmy CORSAIR. To zobowiązanie gwarancyjne jest uzależnione od zwrotu sprzętu do pierwotnego miejsca zakupu lub innego miejsca wskazanego przez firmę CORSAIR z załączonym dowodem zakupu. Nabywca może być zobowiązany do uiszczenia opłat za wysyłkę i manipulacyjnych, a także obowiązującego cła, podatków i innych opłat. Firma CORSAIR może według własnego uznania dostarczyć nabywcy nowy lub zregenerowany produkt.

Każdy produkt dostarczony na wymianę będzie objęty gwarancją na dłuższy z następujących okresów: pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego lub trzydzieści (30) dni bądź na okres wymagany przez lokalną ustawę.

Produkty przestarzałe i wycofane z produkcji

Produkt przestarzały lub wycofany z produkcji zostanie wymieniony na taki sam produkt, jeżeli będzie on dostępny. Jeżeli firma CORSAIR nie będzie mogła wymienić produktu przestarzałego lub wycofanego z produkcji na taki sam produkt, wymieni go według własnego uznania na produkt o podobnej funkcjonalności i wydajności.

Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód wynikających między innymi z następujących okoliczności lub z nimi związanych:

 • zużycie wynikające z normalnego użytkowania;
 • wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie, wypadek, demontaż lub naprawa przez osoby nieupoważnione;
 • brakująca, zmieniona lub nieczytelna etykieta z numerem seryjnym, modelem producenta lub numerem części;
 • nieodpowiednia eksploatacja, w tym użytkowanie niezgodne z dostarczoną instrukcją obsługi produktu;
 • połączenie ze źródłem zasilania o nieodpowiednim napięciu;
 • wszelkie inne przyczyny niezwiązane z wadami materiałowymi ani produkcyjnymi danego produktu.

Gwarancją nie są ponadto objęte produkty podrabiane, czyli produkty, które według wyłącznego uznania firmy CORSAIR nie zostały wyprodukowane przez firmę CORSAIR ani żadnego z jej autoryzowanych partnerów produkcyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA CORSAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ) ANI STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA PRODUKT NABYWCY, NAWET JEŚLI FIRMA CORSAIR ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego to ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania na obszarze prawnym użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

JEŻELI NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY NINIEJSZEGO PRODUKTU JEST WYŁĄCZONA. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na ograniczanie terminu rękojmi, dlatego to ograniczenie może nie obowiązywać na obszarze prawnym nabywcy.

Odzyskiwanie danych

W przypadku utraty danych przechowywanych na urządzeniach pamięci masowej firmy CORSAIR firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych ani odzyskiwanie jakichkolwiek utraconych danych.

Krajowe prawa ustawowe

Konsumentom mogą przysługiwać prawa na mocy krajowego ustawodawstwa regulującego sprzedaż towarów konsumenckich.

Brak innych gwarancji

Żaden pracownik firmy CORSAIR, sprzedawca ani inny pośrednik nie jest upoważniony do dokonywania modyfikacji, przedłużania ani dodawania postanowień do niniejszej gwarancji.

Specjalny okres gwarancyjny w Unii Europejskiej

Minimalny okres gwarancyjny oferowany przez sprzedawcę w Unii Europejskiej wynosi dwa lata. Minimalny okres gwarancyjny na produkty regenerowane oferowany przez sprzedawcę w Unii Europejskiej wynosi rok.

Zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji

Zalecamy, aby przed zgłoszeniem roszczenia z tytułu gwarancji nabywca skontaktował się z grupą pomocy technicznej lub odwiedził sekcję pomocy technicznej w witrynie internetowej https://support.corsair.com/. Być może uda się tam znaleźć proste rozwiązanie problemu.

Uzasadnione roszczenia z tytułu gwarancji w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od kupna produktu należy zgłaszać za pośrednictwem miejsca zakupu. Okres ten może się różnić w zależności od miejsca zakupu produktu — prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotów obowiązującymi u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Wszelkie roszczenia gwarancyjne, których nie można zgłosić za pośrednictwem miejsca zakupu, należy kierować bezpośrednio do firmy CORSAIR. Informacje kontaktowe działu obsługi klienta można znaleźć w witrynie internetowej https://www.corsair.com/contact lub w dokumentacji dodanej do produktu.

Zwrot produktu

Jeżeli zwrot produktu na wymianę do firmy CORSAIR okaże się konieczny, firma CORSAIR udostępni nabywcy numer autoryzacji zwrotu (RMA) wraz z instrukcją dokonywania zwrotu. Nie należy zwracać produktu bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie produkty zwrócone bez ważnego, unikatowego numeru RMA zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt. W celu uniknięcia problemów z odbiorem należy wyraźnie napisać numer RMA na zewnętrznej stronie opakowania przesyłki, a wewnątrz dodać kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem nadania numeru RMA.

Występowanie o numer autoryzacji zwrotu (RMA)

Aby uzyskać numer RMA, należy wykonać następujące czynności:

 • Klienci będący użytkownikami końcowymi powinni złożyć wniosek o numer RMA w Internecie pod adresem https://support.corsair.com.
  • Do rozpatrzenia wniosku o numer RMA jest wymagany ważny dowód zakupu (tzn. paragon, faktura, kopia wyciągu z karty kredytowej).
  • W celu wystąpienia o numer w ramach opcji Express RMA lub Advanced RMA należy podać ważne dane karty kredytowej, aby umożliwić firmie CORSAIR przygotowanie produktu na wymianę do wysyłki przed odebraniem wadliwego produktu.
 • Klienci instytucjonalni (B2B) i bezpośredni firmy CORSAIR powinni wypełnić formularz wniosku o numer RMA i odesłać go na adres rmaservice@corsair.com.
  • Wartość uznania konta nabywcy z tytułu RMA wynika z aktualnego cennika lub najniższej wartości na fakturze w ciągu 90 dni od daty roszczenia w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Uwaga:

Jeżeli moduły zostały zakupione jako zestaw, w ramach zwrotu z tytułu gwarancji należy zwrócić cały zestaw, a kody partii na każdym module zwróconym w ramach zestawu muszą być identyczne.

Adres zwrotny na potrzeby procedury RMA

Na całym świecie mamy wiele punktów przyjmujących zwroty RMA. Na potwierdzeniu RMA jest określony adres, pod który należy dostarczyć przesyłkę ze zwrotem RMA. Jest to standardowy punkt zwrotu dla nabywcy i nie można go zmieniać bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie przesyłki odebrane w niezatwierdzonym punkcie mogą zostać odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt.

Produkty utracone lub zniszczone podczas transportu

Do zapakowania zwracanego produktu należy użyć oryginalnego opakowania. Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, należy użyć opakowania, które zapewnia taką samą lub większą ochronę produktu. Wszelkie odebrane produkty z zewnętrznymi uszkodzeniami lub nieodpowiednio zapakowane zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas wysyłki produktów do punktów odbioru RMA.

Należy wybrać metodę wysyłki zwrotu zapewniającą informacje umożliwiające śledzenie. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki utracone lub dostarczone pod niewłaściwy adres.

Rozpatrywanie wniosku RMA

 • Firma CORSAIR dokona oględzin przesyłki przed jej przyjęciem, aby upewnić się, czy nie ma widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu, które mogłyby mieć wpływ na zwracany produkt.
 • Wszystkie odebrane produkty są poddawane indywidualnym oględzinom w celu stwierdzenia, czy są oryginalnymi produktami firmy CORSAIR ze wszystkimi wymaganymi etykietami w stanie nienaruszonym oraz pozbawione uszkodzeń fizycznych i oznak niewłaściwego użytkowania.
 • Sprawdzany jest także numer RNA, który należy podać na opakowaniu z zewnątrz.
 • Przesyłki z uszkodzeniami oraz niemające prawidłowego, unikatowego numeru RNA napisanego wyraźnie na zewnątrz opakowania zostaną zwrócone nadawcy na jego koszt.
 • Produkty podrabiane oraz jednoznacznie podlegające wskazanym powyżej wykluczeniom gwarancji zostaną zwrócone nadawcy.
 • Po oględzinach produkt zostanie uznany za odebrany i rozpocznie się procedura realizacji zwrotu.
 • Typowe okresy realizacji:
  • Od 1 do 2 dni roboczych na realizację wymiany lub uznanie konta.
  • Od 3 do 5 dni roboczych na wysyłkę i dostarczenie produktu na wymianę.
  • 14 dni na wysłanie czeku pocztą.
 • Klienci, którzy uzyskali numer RMA za pośrednictwem Internetu, będą otrzymywać automatycznie wysyłane wiadomości e-mail z aktualnymi informacjami o postępach procesu RMA.

Okresy gwarancyjne na produkty firmy CORSAIR

Od 8 kwietnia 2016 roku obowiązują następujące okresy gwarancyjne:

Moduły DRAM

 • Wszystkie moduły DRAM są objęte wieczystą gwarancją.

Urządzenia pamięci flash

 • Wszystkie dyski flash USB 2.0 Flash Survivor®, Flash ReadOut i TurboFlash są objęte 10-letnią gwarancją.
 • Wszystkie produkty USB 2.0 Flash Padlock® są objęte 5-letnią gwarancją.
 • Wszystkie produkty USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1 Flash Voyager i Flash Survivor są objęte 5-letnią gwarancją.
 • Wszystkie produkty SSD są objęte 3-letnią gwarancją z wyjątkiem urządzeń Neutron Series i Force Series MP300, objętych 5-letnią gwarancją.

Mobilna pamięć masowa

 • Produkty Voyager Air są objęte 3-letnią gwarancją.

Zasilacze

 • Zasilacze AX Series
  • Modele o efektywności kategorii Gold lub Platinum są objęte 7-letnią gwarancją
  • Zasilacze AX850 i AX1000 klasy Titanium są objęte 10-letnią gwarancją
 • Zasilacze AXi Series są objęte 10-letnią gwarancją
 • Zasilacze CS Series są objęte 3-letnią gwarancją
 • Modele zasilaczy CX i CX-M Series
  • Modele o mocy 400 W, 430 W, 500 W i 600 W są objęte 3-letnią gwarancją
  • Modele o mocy 450 W, 550 W, 650 W, 750 W i 850 W są objęte 5-letnią gwarancją
 • Zasilacze GS Series są objęte 3-letnią gwarancją
 • Zasilacze HX Series
  • Modele o efektywności kategorii Platinum są objęte 10-letnią gwarancją
  • Modele HX520W, HX620W i HX1000W są objęte 5-letnią gwarancją
  • Wszystkie pozostałe modele HX Series są objęte 7-letnią gwarancją
 • Zasilacze HXi Series są objęte 10-letnią gwarancją
 • Zasilacze RM Series™ są objęte 5-letnią gwarancją.
 • Zasilacze RMi Series™ są objęte 10-letnią gwarancją.
 • Zasilacze RMx Series™ są objęte 10-letnią gwarancją.
 • Zasilacze SF Series są objęte 7-letnią gwarancją
 • Zasilacze TX Series
  • Modele o efektywności kategorii Gold są objęte 7-letnią gwarancją
  • Wszystkie pozostałe zasilacze TX Series są objęte 5-letnią gwarancją
 • Zasilacze Vengeance Series™ są objęte 5-letnią gwarancją.
 • Zasilacze VS Series™ są objęte 3-letnią gwarancją.
 • Zasilacze VX Series™ (modele VX450 i VX550) są objęte 5-letnią gwarancją.

Obudowy komputerowe

 • Obudowy Obsidian Series® są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Obudowy Graphite Series™ są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Obudowy Carbide Series™ są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Obudowy Vengeance Series® są objęte 2-letnią gwarancją.

Produkty chłodzące

 • Produkty Hydro Series™ są objęte 5-letnią gwarancją.
 • Produkty podstawowe Hydro X Series (bloki, pompki, radiatory) są objęte ograniczoną, 3-letnią gwarancją
 • Akcesoria Hydro X Series (chłodziwa, przewody, złączki) są objęte 2-letnią gwarancją
 • Produkty ML Series™ są objęte 5-letnią gwarancją.
 • Produkty Air Series™ są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Wszystkie produkty wentylatorowe są objęte 2-letnią gwarancją.

Produkty dźwiękowe

 • Wszystkie produkty głośnikowe są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Wszystkie zestawy słuchawkowe są objęte 2-letnią gwarancją.

Urządzenia peryferyjne do gier

 • Myszy dla graczy są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Klawiatury dla graczy dla graczy są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Podkładki pod myszy dla graczy są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Krzesła dla graczy dla graczy są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Produkty Elgato są objęte 2-letnią gwarancją.

Karty graficzne

 • Wszystkie karty graficzne są objęte 2-letnią gwarancją.

Certyfikowane produkty regenerowane

 • Firma CORSAIR oferuje roczną, obowiązującą wyłącznie w przypadku wymiany gwarancję na certyfikowane regenerowane zasilacze, obudowy, urządzenia chłodzące, dyski SSD, części USB, urządzenia dźwiękowe oraz urządzenia peryferyjne dla graczy i urządzenia Elgato.


Ograniczona gwarancja na zestawy komputerowe CORSAIR

CORSAIR udziela niezbywalnej gwarancji nabywcy produktu sprzętowego firmy CORSAIR, zakupionego od sprzedawcy autoryzowanego przez CORSAIR. CORSAIR gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w wyznaczonym okresie rozpoczynającym się w dniu zakupu. Okres gwarancyjny różni się w zależności od produktów i został wskazany w dokumentacji dla użytkownika, na opakowaniu lub na załączonej liście okresów gwarancyjnych firmy CORSAIR. W przypadku różnic między tymi okresami gwarancyjnymi obowiązuje najdłuższy ze wskazanych okresów gwarancyjnych.

Jeżeli nie zabraniają tego obowiązujące lokalnie przepisy, niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy i niezbywalna. W celu skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu oraz podać numer seryjny produktu. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy określone prawa, a ponadto w zależności od obowiązujących przepisów mogą mu przysługiwać prawa dodatkowe.

Niniejsza gwarancja oznacza zasadniczo, że dany produkt sprzętowy firmy CORSAIR będzie działać w okresie gwarancji zgodnie z parametrami opublikowanymi w jego arkuszu danych oraz w środowisku, do którego jest przeznaczony.

Środki prawne

Jeżeli zestaw komputerowy CORSAIR nie działa zgodnie z opublikowanymi parametrami technicznymi, to według uznania firmy CORSAIR jej odpowiedzialność oraz jedyny środek prawny przysługujący nabywcy ograniczają się do: 1) Wymiany produktu na koszt firmy CORSAIR. To zobowiązanie gwarancyjne jest uzależnione od zwrotu sprzętu do pierwotnego miejsca zakupu lub innego miejsca wskazanego przez firmę CORSAIR z załączonym dowodem zakupu. Nabywca może być zobowiązany do uiszczenia opłat za wysyłkę i manipulacyjnych, a także obowiązującego cła, podatków i innych opłat. Firma CORSAIR może według własnego uznania dostarczyć nabywcy nowy lub zregenerowany produkt.

Każdy wymieniony zestaw komputerowy CORSAIR będzie objęty gwarancją na dłuższy z następujących okresów: pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego lub trzydzieści (30) dni bądź na pozostały okres wymagany przez lokalną ustawę.

Produkty przestarzałe i wycofane z produkcji

Produkt przestarzały lub wycofany z produkcji zostanie wymieniony na taki sam produkt, jeżeli będzie on dostępny. Jeżeli firma CORSAIR nie będzie mogła wymienić przestarzałego lub wycofanego z produkcji zestawu komputerowego CORSAIR na taki sam produkt, wymieni go według własnego uznania na produkt o podobnej funkcjonalności i wydajności.

Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód wynikających między innymi z następujących okoliczności lub z nimi związanych:

 • Zużycie wynikające z normalnego użytkowania.
 • Wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie, wypadek, demontaż lub naprawa przez osoby nieupoważnione.
 • Zdejmowanie etykiety z numerem seryjnym lub oznaczeniami wymaganymi przez organy regulacyjne.
 • Nieodpowiednia eksploatacja, w tym użytkowanie niezgodne z dostarczoną instrukcją obsługi produktu.
 • Połączenie ze źródłem zasilania o nieodpowiednim napięciu.
 • Wszelkie inne przyczyny niezwiązane z wadami materiałowymi ani produkcyjnymi danego produktu.

Gwarancją nie są ponadto objęte podrabiane zestawy komputerowe CORSAIR, czyli produkty, które według wyłącznego uznania firmy CORSAIR nie zostały wyprodukowane przez firmę CORSAIR ani żadnego z jej autoryzowanych partnerów produkcyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA CORSAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ) ANI STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA PRODUKT NABYWCY, NAWET JEŚLI FIRMA CORSAIR ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego to ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania na obszarze prawnym użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

JEŻELI NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY NINIEJSZEGO PRODUKTU JEST WYŁĄCZONA. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na ograniczanie terminu rękojmi, dlatego to ograniczenie może nie obowiązywać na obszarze prawnym nabywcy.

Odzyskiwanie danych

W przypadku utraty danych podczas korzystania z zestawu komputerowego CORSAIR. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych ani odzyskiwanie jakichkolwiek utraconych danych.

Brak innych gwarancji

Żaden pracownik firmy CORSAIR, sprzedawca ani inny pośrednik nie jest upoważniony do dokonywania modyfikacji, przedłużania ani dodawania postanowień do niniejszej gwarancji.

Zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji

Przed zgłoszeniem roszczenia z tytułu gwarancji prosimy o kontakt z grupą pomocy technicznej oraz odwiedzenie witryny https://support.corsair.com i zapoznanie się z sekcją pomocy technicznej.

Kontakt z nami:

ZESTAWY KOMPUTEROWE CORSAIR

Wszystkie pozostałe produkty CORSAIR

Zwrot produktu do naprawy

Prośbę o autoryzację zwrotu (RMA) można przesłać online pod adresem https://support.corsair.com. Jeżeli naprawa zestawu komputerowego CORSAIR ONE zostanie autoryzowana przez dział pomocy technicznej firmy CORSAIR, udostępnimy nabywcy numer autoryzacji zwrotu (RMA) wraz z instrukcją dokonywania zwrotu. Do rozpatrzenia wniosku o numer RMA jest wymagany ważny dowód zakupu (tzn. paragon, faktura, kopia wyciągu z karty kredytowej).

Nie należy zwracać produktu bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie produkty zwrócone bez ważnego, unikatowego numeru RMA zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt. W celu uniknięcia problemów z odbiorem należy wyraźnie napisać numer RMA na zewnętrznej stronie opakowania przesyłki, a wewnątrz dodać kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem nadania numeru RMA.

Przygotowanie komputera do wysyłki:

Przed wysłaniem komputera do naprawy utwórz kopię zapasową wszystkich danych i usuń z komputera wszystkie informacje poufne, zastrzeżone oraz osobiste. Odłącz dodatkowy sprzęt zewnętrzny i wyjmij nośniki wymienne, takie jak dyski flash, dyski CD itp.

Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za informacje poufne, zastrzeżone lub osobiste użytkownika ani za utratę lub uszkodzenie danych bądź nośników wymiennych.

Jeżeli komputer jest chroniony hasłem, prosimy o wyłączenie hasła przed wysłaniem urządzenia.

W ramach naprawy całe oprogramowanie systemu zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z pozostawienia danych na komputerze wysłanym do firmy CORSAIR do naprawy, a także nie jest zobowiązana do przywracania ani ponownej instalacji jakichkolwiek programów i danych.

Adres zwrotny na potrzeby procedury RMA zestawu komputerowego CORSAIR

Na całym świecie mamy wiele punktów przyjmujących zwroty RMA do naprawy. Na potwierdzeniu RMA dotyczącym zestawu komputerowego CORSAIR jest określony adres, pod który należy dostarczyć przesyłkę ze zwrotem RMA. Jest to standardowy punkt zwrotu dla nabywcy i nie można go zmieniać bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie przesyłki odebrane w niezatwierdzonym punkcie mogą zostać odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt.

Wysyłka zwracanego zestawu komputerowego CORSAIR

Firma CORSAIR prześle Ci bezpłatnie opakowanie do wysyłki zwrotu z etykietą. Opakowanie obejmuje pudełko, piankę ochronną oraz torbę polietylenową. Otrzymasz szczegółową instrukcję pakowania.

Wysyłką produktu od Ciebie do centrum napraw i z powrotem zajmie się bezpłatnie partner logistyczny firmy CORSAIR.

Wszystkie przesyłki, które nadejdą z uszkodzeniami zewnętrznymi, zostaną zbadane podczas naprawy. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas wysyłki produktów do punktów odbioru RMA, jeżeli produkt nie został prawidłowo zapakowany.

Okresy gwarancyjne na produkty firmy CORSAIR

Zestawy komputerowe CORSAIR są objęte 2-letnią gwarancją na sprzęt.

CORSAIR oferuje roczną gwarancję na sprzęt w odniesieniu do certyfikowanych regenerowanych zestawów komputerowych CORSAIR.